29 مرداد

رساله پاتانجل

رنج موضوع درد و رنج از جمله مسائلی است که در اندیشه و طریقت‌های معنوی هند عموما مورد بحث و ارزیابی قرار گرفته‌است و ظاهراً اغلب فرزانگان راست پندار (orthodox) …

18 فروردین

هشت اندام یوگا (ashtangani)

🍃هشت اندام یوگا (ashtangani)🍃 🍂1.قوانین زنده گی – بی آزاری  یمه (yama):( آهیمسا ahimsa) – راست گویی ( ستیه satya) – درستی ( استیه asteya) – پاکدامنی (برهمه چاریه berahmachraya) -نادلبستگی …