18 فروردین

یوگانیدرا و “سامادی”

یوگانیدرا و “سامادی” یوگانیدرا به وسیله ایشان(ریشی ها) به عنوان راهی مستقیم به “سامادی” پیشنهاد میشود. یک “آن” تجربه ی سامادی که توسط کارورز مزه شود(به چنگ آید) کافیست تا …

18 فروردین

هشت اندام یوگا (ashtangani)

🍃هشت اندام یوگا (ashtangani)🍃 🍂1.قوانین زنده گی – بی آزاری  یمه (yama):( آهیمسا ahimsa) – راست گویی ( ستیه satya) – درستی ( استیه asteya) – پاکدامنی (برهمه چاریه berahmachraya) -نادلبستگی …