18 فروردین

یوگانیدرا و “سامادی”

یوگانیدرا و “سامادی” یوگانیدرا به وسیله ایشان(ریشی ها) به عنوان راهی مستقیم به “سامادی” پیشنهاد میشود. یک “آن” تجربه ی سامادی که توسط کارورز مزه شود(به چنگ آید) کافیست تا …