ساتوا
18 اردیبهشت

بررسی ساتوا: مفهومی مهم در یوگا و سوتراهای یوگا برگرفته از خرد و حکمت ودایی

ساتوا در کتاب های مختلف یوگایی   صفحه ۲۳۷- ۲۳۸ روان شناسی کاربردی یوگا دکتر ریشی ویوکاناندا اساس واقعیتی که ما در تکامل یا رفتن در راه های دیگرتحت تاثیر …