29 مرداد

رساله پاتانجل

رنج موضوع درد و رنج از جمله مسائلی است که در اندیشه و طریقت‌های معنوی هند عموما مورد بحث و ارزیابی قرار گرفته‌است و ظاهراً اغلب فرزانگان راست پندار (orthodox) …

buddha
19 فروردین

نشستن بودایی

بیست و پنج قرن پیش در هندوستان در اطراف رود گنگ مردی زیر درخت انجیر به مراقبه نشسته است، شش هفته است که او به همین شکل نشسته و در …